Vardi Kahana

An Israeli Portrait


 
Hebrew Text
 
 
 
 
Vardi Kahana    Shoshana Damari, 2005